Nawigacja

Świetlica

O świetlicy

Witamy w świetlicy szkolnej!

 

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: 6:45-16:30.

 

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach

§1

Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

§2

1.Do zadań świetlicy  należy w szczególności:

1) Zapewnienie uczniom opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych.

2) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz stworzenia warunków do rozwijania własnych zainteresowań.

3) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy.

4) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu (np. poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych na boisku szkolnym).

5) Prowadzenie współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami celem rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.

6) Integracja społeczności szkolnej.

§3

 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

2. Uczniowie przychodzą do świetlicy przed zajęciami- przyprowadzani przez rodziców/opiekunów prawnych lub po skończonych zajęciach- przyprowadzani przez wychowawców klas.

3. Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie zobowiązani są do:

1) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz nie zakłócania spokoju innym,

2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych;

3) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków,

4) przestrzegania dyscypliny,

5) dbania o czystość i porządek oraz estetyczny wygląd pomieszczenia,

6) szanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych,

7) zgłaszania nauczycielom wszystkich wyjść i nieobecności,

8) nie używania sprzętu elektronicznego (tablet, telefon komórkowy, smartwatch) bez zgody wychowawcy świetlicy.

4. Za uszkodzenie sprzętu, zabawek, gier znajdujących się w pomieszczeniach świetlicy wynikłe z niewłaściwego zachowania ucznia, niestosowania się do zaleceń nauczycieli świetlicy, bądź celowego wandalizmu, odpowiedzialność finansową ponosić będą rodzice/prawni opiekunowie.

5. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy, a w szczególności Statutu Szkoły uczeń może być ukarany zgodnie z systemem nagród i kar zapisanym w Statucie Szkoły.

§4

 

1. Czas pracy świetlicy określa w danym roku szkolnym dyrektor szkoły uwzględniając potrzebę zapewnienia opieki dzieciom.

2. Zajęcia obejmują opieką uczniów szkoły podstawowej, których rodzice/opiekunowie prawni wypełnili kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

3. Dokumentację realizacji godzin stanowi dziennik elektroniczny zajęć świetlicowych.

4. Za rzeczy przynoszone przez dzieci z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

5. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

6. Dzieci kończące lekcje o 11.50 przychodzą do świetlicy i spożywają obiad dopiero po długiej przerwie obiadowej tj. o godz. 12.10.

§5

 

1. Uczniowie przebywający w świetlicy mają prawo do:

1) opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

2) korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w odrabianiu lekcji,

3) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

4) korzystania z pomocy dydaktycznych oraz gier znajdujących się w świetlicy.

2. Po wejściu do świetlicy uczeń ma obowiązek:

1) zapisać się na liście obecności u nauczyciela świetlicy,

2) nienagannie zachowywać się wobec nauczycieli świetlicy oraz kolegów/koleżanek,

3) słuchać poleceń i uwag nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi,

4) zachowywać się cicho, grzecznie, kulturalnie i spokojnie,

5) szanować sprzęt znajdujący się w świetlicy i korzystać z niego wg jego przeznaczenia,

6) aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela,

7) dbać o higienę osobistą,

8) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem korzystać z przyborów, gier i urządzeń udostępnionych na czas zajęć.

3. W świetlicy zabrania się:

1) biegania po sali,

2) przepychania i bicia kolegów/koleżanek,

3) opuszczania sali bez powiadomienia nauczyciela,

4) korzystania ze sprzętu elektronicznego bez zgody nauczyciela,

§6

1. Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności:

1) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa po skończonych lekcjach lub innych zajęciach, jednak nie dłużej niż określa to czas pracy świetlicy szkolnej.

2) Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

3) Organizowanie pomocy w nauce dla uczniów z problemami edukacyjnymi.

4) Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy.

§7

 

1.  Na zajęcia przyjmowani są uczniowie na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

2.  Wypełnioną kartę rodzice/opiekunowie prawni składają u wychowawców świetlicy szkolnej .

3. Zasady przychodzenia i wychodzenia z zajęć świetlicowych:

1).  Uczniowie wchodząc do świetlicy szkolnej zgłaszają się do wychowawcy w celu zapisania ich na listę obecności.

2). Uczniowie, po zapisaniu się na listę mogą rozpocząć cichą zabawę w świetlicy.

3). Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które po lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy i samodzielnie opuściło teren szkoły.

 4.  Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek osobistego przyprowadzenia i oddania dziecka pod opiekę nauczyciela świetlicy godzinach porannych oraz odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej .

5. Odbieranie dzieci ze świetlicy odbywa się na zasadach określonych w  § 70-72 Statutu Szkoły dotyczących odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego.

6. Nadzór opiekuńczo-wychowawczy nad uczniami nie jest sprawowany przez nauczycieli świetlicy przed godziną 6.45 i po godzinie 16.30.

7. Rodzice, opiekunowie prawni, w chwili pojawienia się w szkole- zobowiązani są do niezwłocznego odbioru dziecka ze świetlicy.

 

Wychowawcy świetlicy: Agnieszka Dura,  Marzena Wojtanek,  Małgorzata Las, Magdalena Winter.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
    ul. Słowackiego 2
    34-100 Wadowice
  • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
    tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć