Nawigacja

Świetlica

O świetlicy

Witamy w świetlicy szkolnej!

 

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: 6:45-16:30.

 

Regulamin świetlicy: 

 

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddalaniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice ( opiekunowie ) ponoszą koszty naprawy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń przyniesionych z domu.
 6. Za zgubione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Dzieci kończące lekcje o 11.50 przychodzą do świetlicy i spożywają obiad dopiero po długiej przerwie obiadowej tj. o godz. 12.10.
 8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenie dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 9. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisanie do kraty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 
 10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie                 ( pisemna zgoda rodziców na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem ).
 12. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które po lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy i samodzielnie opuściło teren szkoły.
 13. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. O usunięciu dziecka decyduje wychowawca świetlicy w porozumieniu z wychowawcą klasy i Dyrekcją Szkoły. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym miesiącu.
 14. Wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas, na bieżąco rozwiązując trudności wychowawcze.
 15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku powinien uwzględnić opnie wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 16. Zajęcia świetlicowe mogą się odbywać w innych pomieszczeniach lub na boisku szkolnym.
 17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
 19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy. 

 

 

 

Wychowawcy świetlicy: Agnieszka Dura, Iwona Dyrcz, Marzena Wojtanek, Anna Adamik.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć