Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja do zerówki oraz 1 klasy SP4

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Zarządzenie_z_4.04.2017.pdf

Zasady_rekrutacji_do_sp.doc

ZGLOSZENIE_SP_2017.doc

WNIOSEK_SP_2017.doc

 

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja do szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na rok szkolny 2017/2018 będzie przeprowadzona w formie papierowej w szkołach.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział dzieci urodzone w 2011 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej biorą udział:

- dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2010),

- dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011 r.) posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w wybranej placówce wniosek/zgłoszenie
o przyjęcie dziecka i składają go w szkole/gimnazjum pierwszego wyboru.

Wniosek i zgłoszenie są również dostępne do pobrania poniżej na stronie UM
w Wadowicach:

www.wadowice.pl

w zakładce nasza gmina > Oświata > Szkoły podstawowe > Rekrutacja do szkół podstawowych

ZGŁOSZENIE WYPEŁNIAJĄ RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODZIE DANEJ SZKOŁY

WNIOSEK WYPEŁNIAJĄ RODZICE REKRUTUJĄCY DZIECKO DO SZKOŁY SPOZA OBWODU I SPOZA GMINY (patrz: rekrutacja uzupełniająca)

 

 • Wypełnione zgłoszenie/wniosek powinny być podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka
 • Podpis złożony na zgłoszeniu/wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej;
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć;
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych
  i  niezakwalifikowanych do przyjęcia;
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole/gimnazjum, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:

>> przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

>> podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

>> wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 

>> wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów określają zapisy Uchwały Nr XXXIII/259/2017 z dnia 10 marca 2017 r., której treść jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Wadowicach.

https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1301591,uchwala-nr-xxxiii2592017-rady-miejskiej-w-wadowicach-z-dnia-10-marca-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kry.html

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć